นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๕๙ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนดำเนินงานประจำปี
 1. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 

 2. »  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 

 3. »  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 4. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

 5. »  คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 6. »  รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ปี 2562 

 7. »  แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 

 8. »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 

 9. »  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) 

 10. »  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 

 11. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 

 12. »  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 

 13. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 

 14. »  การติดตามและประเมินผลการติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  

 15. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 16. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 17. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(รอบแรก) ประจำปี พ.ศ.2561 

 18. »  แผนดำเนินงานกองคลัง 

 19. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง(รอบสอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 20. »  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 


หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓