นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนดำเนินงานประจำปี
 1. »  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 

 2. »  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 

 3. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 4. »  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 5. »  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 6. »  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 7. »  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 

 8. »  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

 9. »  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน 

 10. »  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อปท. ประจำปี พ.ศ.2563 

 11. »  ประกาศรายงานผลติดตามและประเมินผลแผน อปท. ประจำปี พ.ศ.2563 

 12. »  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 

 13. »  ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564 

 14. »  สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓) 

 15. »  สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

 16. »  สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมคม ๒๕๖๓) 

 17. »  สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

 18. »  รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 

 19. »  แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 20. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 


หน้า :: 1 2 3

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓