นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๗ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: จัดเวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562 ::

วันที่โพสต์ : 18 มิถุนายน 2562

      ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 2 องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66,67,68,69 และมาตรา 69/1 ได้ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 17  ได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก

     ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนและปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓