นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Administrator
ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๘๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: การติดตามและประเมินผลการติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ::

วันที่โพสต์ : 15 ตุลาคม 2561

 การติดตามและประเมินผลการติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รองพื้นทางหินคลุกหนา 0.07 เมตร (โดยเฉลี่ย) หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายองอาจ จีนเหนาะ ไปสิ้นสุดบ้านนายวินัย เวียงชัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพือทราบความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการ  มีความประหยัด ประชาชนมีความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 540 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 240 คน และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผู้ศึกษาแบ่งการนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอน 


เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓