นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ส่วนการคลัง อบต.ห้วยหมอนทอง ::นางสาวศศิกาญจน์ วงษ์วรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมคิด ขุนรุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินนางช่อทิพย์ พังซา
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวมนันยา รัตนวรจินดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวจุฑามาส สมพงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นายสิรภพ ภิรมย์ขุน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพรพรรณ ทองคำใส
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวเบญจวรรณ พันธุ์มุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นายมนตรี รอดเทศ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิชายา ทรัพย์กระจ่างกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓