นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๑๕ คน
กำลังออนไลน์ ๑๙ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: สำนักงานปลัด อบต.ห้วยหมอนทอง ::นายเอกภาพ ศรีศศลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวขวัญใจ แก้วดอนไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางศิโรรัตน์ บุญกอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวนิภาพร ก้องสุรกาญจน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายจิรศักดิ์ ทุ่งศรีแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายวชิระ ขุนรุ่งเรือง
คนงานประจำรถขยะนายวิวัช พรหมสละ
คนงานประจำรถขยะนางกาญจนา สอนจินดา
ภารโรงนายจันทิวา ปฐมบัวทอง
คนงานทั่วไปนายสานิต หมวกสา
คนงานประจำรถขยะนายจักริน ลิ้มบรรจง
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการนายณรงค์ ศรีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายศรัณยู สุริยาวงษ์
นิติกรปฏิบัติการเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓