นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: สำนักงานปลัด อบต.ห้วยหมอนทอง ::นายเอกภาพ ศรีศศลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญใจ แก้วดอนไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางศิโรรัตน์ บุญกอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจักริน ลิ้มบรรจง
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการนางสาวฐิภาพัชร์ รุ่งโรจน์ธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายศรัณยู สุริยาวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนิภาพร ก้องสุรกาญจน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายวชิระ ขุนรุ่งเรือง
คนงานประจำรถขยะนายวิวัช พรหมสละ
คนงานประจำรถขยะนางกาญจนา สอนจินดา
ภารโรงนายสานิต หมวกสา
คนงานประจำรถขยะนายก้องยศ สุดใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวเวณิกา โพธิ์พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววิไลลักษณ์ รอดเทศ
ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)นายสุวิทย์ เล่ย์บุญ
คนงาน (พนักงานจ้า่งทั่วไป)นายอนันต์ ภักดี
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)นางสาวศิริรัตน์ บู่ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวศิริวรรณ ก้องสุรกาญจน์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวพัณณ์พิชญา สมานใจ
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓