นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยหมอนทอง ::นางสาวศศิกาญจน์ วงษ์วรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นางสาวศศิกาญจน์ วงษ์วรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลังนายกฤษณวัจน์ คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจุฑามาศ แก้วชื่นชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายเอกภาพ ศรีศศลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓