นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๔ คน
กำลังออนไลน์ ๒๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๖ ชุด ::

ข่าวจาก : อบต.ห้วยหมอนทอง
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 432 คน


 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๖ ชุด

ลงวันที่    ๑๕ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๖

...................................................

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดดังนี้

                                            

๑.       เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิด มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ v๕๐ Hzพร้อมกล่องควบคุม และสายไฟขนาด ๓ x๒.๕ ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด

๒.      เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิด มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๓๘๐ v๕๐ Hzพร้อมตู้สวิทซ์คอนโทรล และสายไฟขนาด  ๓ x ๒.๕ ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.      เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิด มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ v๕๐ Hzพร้อมตู้สวิทซ์คอนโทรล และสายไฟขนาด  ๓ x๔ ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

 

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่    ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่  ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เป็นต้นไป

 

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ     -     บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๙๗-๑๐๖๓  ในวันและเวลาราชการ

 

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

 

                                              (ลงชื่อ)

     (นายวัช  ไม้ชัยมงคล)

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

    วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

   ดาวน์โหลดเอกสาร : สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๖ ชุดเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓