นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๘ คน
กำลังออนไลน์ ๒๓ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ::

ข่าวจาก : อบต.ห้วยหมอนทอง
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 439 คน


 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ขนาด ๖ ล้อ

พร้อมติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน

ลงวันที่    ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

...................................................

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คันรายละเอียดดังนี้

-       เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า

-       สามารถบรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์

-       ติดตั้งเครนแบบไฮดรอลิคหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมที่ระยะ ๒ เมตร

-       ติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสสำหรับงานซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัยแบบยึด ๓ ชุด

-       เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (รง.๔) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ได้รับ

-       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

-       ราคารวมภาษีสรรพสามิต

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่    ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่  ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เป็นต้นไป

 

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ     -     บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๓   มิถุนายน  ๒๕๕๖   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และwww.huaymonthong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๙๗-๑๐๖๓  ในวันและเวลาราชการ

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๖

 

(ลงชื่อ)........................................................

               (   นายวัชร  ไม้ชัยมงคล   )             

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

           วันที่  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖

   ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คันเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓