นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๑ คน
กำลังออนไลน์ ๒๓ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: ประกาศโครงการขยายซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่๑๑ ตำบลห้วยหมอทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ::

ข่าวจาก : อบต.ห้วยหมอนทอง
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 425 คน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เรื่อง โครงการขยายซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่๑๑ ตำบลห้วยหมอทอง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

                                      ......................................................................

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการขยายซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ถนนเดิมกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ขยายใหม่ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยลงหินกรวด หนา ๐.๐๕ เซนติเมตร (โดยเฉลี่ย)หรือหินกรวดไม่น้อยกว่า ๑๘๙  ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø๐.๘๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อน จากบริเวณถนนลาดยางถึงที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง)  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลางรวมทั้งหมด ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.      นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓.      มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙,๖๐๐.-  บาท (.-สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน.-)    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๓   มิถุนายน  ๒๕๕๖   ระหว่างเวลา   ๐๙.๓๐  –๑๐.๓๐  น  ณ  หมู่ที่  ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  และกำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ในวันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖    เวลา…๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  (ถ้ามี)

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    ถึงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  ถึง ๑๖.๓๐    น. ณ.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นต้นไป

               ผู้ใดสนในติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ระหว่างวันที่   ๓๐  พฤษภาคม๒๕๕๖    ถึงวันที่    ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.huaymonthong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๙๗-๑๐๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

(ลงชื่อ)

          ( นายวัชร   ไม้ชัยมงคล )

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศโครงการขยายซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ย และเปิดถนนใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่๑๑ ตำบลห้วยหมอทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓