นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 2. นโยบาย/มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 3. การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้อนุมัติให้งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่ว

 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหมอนทอง (โตไปไม่โกง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้อนุมัติให้งานส่งเสริมการศึกษาสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓