นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๒o คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ไตรมาสที่ 1 – 3) 

  สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไป (ไตรมาสที่ 1 – 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 3. รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 5. นโยบาย/มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓