นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ของ อบต.ห้วยหมอนทอง ประจำปี พ.ศ.2560 

  ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวน 382 คน และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผู้ศึกษาแบ่งการนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรม ส่วนที่ 3 ผลการวิเค

 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ 

  การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมอนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกำแพงแสน โรงเรียนวัดกำแพงแสน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านบัวแดง โรงเรียนบ้านหนองโสน จำนวน 6 ส่วนราชการ จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกัน

 3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ไตรมาสที่ 1 – 3) 

  สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไป (ไตรมาสที่ 1 – 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 5. รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓