นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๒๒ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

 2. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน 

  ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0083 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ที่ 153/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้.- 1. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแ

 3. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ 

  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ อาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะทำการฝึกอบรมใน วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ของ อบต.ห้วยหมอนทอง ประจำปี พ.ศ.2560 

  ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวน 382 คน และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผู้ศึกษาแบ่งการนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรม ส่วนที่ 3 ผลการวิเค

 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ 

  การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมอนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกำแพงแสน โรงเรียนวัดกำแพงแสน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านบัวแดง โรงเรียนบ้านหนองโสน จำนวน 6 ส่วนราชการ จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓