นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ปี2560 

 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  1. นวัตกรรมไม้เหยียดกล้ามเนื้อและข้อเท้า “รุ่นกูไม่ง้อมึง” 2. นวัตกรรมส่งเสริมพลังงานชุมชน “เตาชุปเปอร์อังโล่”

 3. ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

 4. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน 

  ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0083 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ที่ 153/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้.- 1. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแ

 5. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ 

  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ อาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะทำการฝึกอบรมใน วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓