นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๑ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยหมอนทอง
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

  ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง จำนวน 12 รายการ

 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  รายงานสรุปผลการดำเินกโครงการด้านสาธารณสุข

 4. ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพ62 

  ประกาศใช้แผนเพื่อพัฒนาสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562

 5. มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  

  เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓