นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ::

ข่าวจาก : งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
อ่านข่าวนี้ : 45 ครั้ง
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจักได้เสนอร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓