นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๔ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » อำนาจหน้าที่ของ อบต.
:: อำนาจหน้าที่ของ อบต. ::


อำนาจหน้าที่ของ อบต.


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

          วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการ อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544   และประกาศกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  เกี่ยวกับ  กำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่  (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่   10   / 2548  เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.   2548  จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ไว้ดังนี้


1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ


1.1  งานบริหารทั่วไป

           -งานสารบรรณ
           -งานตรวจสอบภายใน
           -งานบริหารงานบุคคล
           -งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
           -งานประชาสัมพันธ์
           -งานอาคารสถานที่
           -งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           -งานสนับสนุนและบริการประชาชน
           -งานรัฐพิธี
           -งานประชาสัมพันธ์องค์กร
           -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
           -งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
           -งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
           -งานประสานโครงการฝึกอบรม
             -งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ
           -งานอำนวยการและประสานราชการ
           -งานชุมชนสัมพันธ์
           -งานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด


1.2 งานนโยบายและแผน
           -งานนโยบายและแผนพัฒนา
           -งานวิชาการ
           -งานงบประมาณ
           -งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


1.3  งานกฎหมายและคดี
           -งานกฎหมายและคดี
           -งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
           -งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง        
           -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
           -งานระเบียบการคลัง
           -งานข้อบัญญัติและระเบียบของอบต.
           -งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
           -งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
           -งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
           -งานการประชุมสภาอบต.
           -งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาอบต.
           -งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           -งานเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.
           -งานข้อมูลการเลือกตั้ง
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.


1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           -งานอำนวยการอปพร.
           -งานป้องกันสาธารณภัย
           -งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
           -งานกู้ภัย
           -งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์


1.5 งานกิจการสภา อบต.
           - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
          - งานการประชุม
          - งานอำนวยการและประสานงาน


1.6 งานส่งเสริมการเกษตร

   1.6.1งานส่งเสริมการเกษตร
         - งานวิชาการเกษตร
         - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
         - งานส่งเสริมการเกษตร
   1.6.2งานส่งเสริมปศุสัตว์
         - งานข้อมูลวิชาการ
         - งานบำบัดน้ำเสีย
            - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด


1.7  งานสวัสดิการสังคม
   1.7.1 งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม
           -งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  เป็นต้น
           -งานสุสานและฌาปณสถาน
           -งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
           -งานพัฒนาชุมชนและสังคม
           -งานจัดระเบียบชุมชน
           -งานสังคมสงเคราะห์
           -งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
           -งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
            -งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    1.7.2งานส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาสตรี
           -งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
           -งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
           -งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน
           -งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน
           -งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
           -งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว


2. ส่วนการคลัง
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 


2.1 งานการเงินและบัญชี

       - งานการเงิน
       - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
       - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
       - งานเก็บรักษาเงิน
       - งานการบัญชี
       - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
       - งานงบการเงินและงบทดลอง
       - งานแสดงฐานะทางการเงิน


 2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
       - งานพัฒนารายได้
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้


 2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
       - งานพัสดุ
         - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์


3.  ส่วนโยธา
   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.  งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.   และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน  คือ


 3.1   งานก่อสร้าง
         - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
         - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
         - งานข้อมูลก่อสร้าง


 3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร
         - งานประเมินราคา
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
         - งานออกแบบและบริการข้อมูล


3.3   ฝ่ายประสานสาธารณูปโภคและ ผังเมือง
         - งานประสานกิจการประปา
         - งานไฟฟ้าสาธารณะ
         - งานระบายน้ำ
         - งานสำรวจและแผนที่
         - งานวางผังพัฒนาเมือง
         - งานควบคุมทางผังเมือง


4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแล  ควบคุม สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ การควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรักษาและควบคุมโรค การส่งเสริมและเผยแพร่การป้องกันยาเสพติดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน  คือ 


4.1  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        - งานสุขาภิบาลทั่วไป
        - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
        - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        - งานอนามัยชุมชน


 4.2  ฝ่ายรักษาความสะอาดและควบคุมโรค
        - งานรักษาความสะอาด
        - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
        - งานส่งเสริมและเผยแพร่
        - งานป้องกันยาเสพติด
        - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ


5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ


5.1  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
           -งานส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล
           -งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน
           -งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
           -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา


5.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
           -งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
           -งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
           -งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
           -งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
           -งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
           -งานส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬา
           -งานดูแล  และบำรุงรักษาสนามกีฬาและศูนย์กีฬาประจำตำบล และประจำหมู่บ้าน
           -งานบริหารโครงการฝึกสอน  ฝึกซ้อม  และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ  และจังหวัด
           -งานควบคุมและให้บริการอุปกรณ์กีฬา
           -งานศูนย์เยาวชนประจำตำบล  และหมู่บ้าน
           -งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓