นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
:: ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ::


สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

        วิสัยทัศน์ (Vision)

               “ ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการศึกษา     พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง    ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ”

 

       พันธกิจ (Mission)

               1) การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนรวมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

               2) ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก

               3) ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการทางด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

               4) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

               5) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

               6) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

               7) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

 

        เป้าหมาย (Goals)

               1) ยกระดับคุณภาพคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ  ได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว

               2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ  ด้าน

               3) ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

               4) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

               5) ลดภาระการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตร

               6) ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               7) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

               8) ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

               9) การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวาระแห่งชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การเมือง ดังนี้

               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

               6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

 

3. แนวทางการพัฒนา

        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองได้กำหนดแนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

        3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                แนวทางการพัฒนา

               3.1.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา

                                3.1.1.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา

                                3.1.1.2 สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา

               3.1.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และงานรัฐพิธี

               3.1.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

               3.1.4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

               3.1.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว  สถานศึกษา  และชุมชน

 

        3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

               แนวทางการพัฒนา

              3.2.1 พัฒนา   ส่งเสริม   และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน

              3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม  SME

              3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

        3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

               แนวทางการพัฒนา

               3.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

               3.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข

               3.3.3 แก้ไข ป้องกัน  และต่อต้านยาเสพติด

               3.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม

               3.3.5 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               3.3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               3.3.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

               3.3.8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

 

        3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

              แนวทางการพัฒนา

              3.4.1 พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               3.4.2 บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง  แหล่งน้ำต่างๆ   และการป้องกันน้ำท่วม  และน้ำเสีย

               3.4.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ

               3.4.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

               3.4.5 พัฒนา  ส่งเสริม  พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

 

        3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

               แนวทางการพัฒนา

               3.5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

               3.5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

               3.5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน

               3.5.4 ปรับปรุง  และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลกร

               3.5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

               3.5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

               3.5.7 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

               3.5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

                  

        3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

               แนวทางการพัฒนา

               3.6.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย  และซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

               3.6.2 พัฒนาระบบจราจร

               3.6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า –ประปา

               3.6.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

               3.6.5 พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค –บริโภค การเกษตร  และอื่นๆ

 

4. แนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

        มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้     รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

5. วาระแห่งชาติ

1) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

3) การแก้ไขปัญหายาเสพติด

4) หลักนิติธรรม

 

6. นโยบายรัฐบาล

1) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหาร

2) นโยบายเศรษฐกิจ

3) นโยบายสังคม

4) นโยบายการต่างประเทศ

5) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ

 

7. นโยบายการพัฒนาจังหวัด

        จังหวัดนครปฐมได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ดังนี้

        1)วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม

                “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2)ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม

             2.1 เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

             2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

             2.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

             2.4 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

8. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

                จากคำแถลงนโยบายของ นายวัชร  ไม้ชัยมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองที่สามารถบรรลุถึงภารกิจ  และดำเนินไปตามแนวทางที่กล่าวหา  จึงได้กำหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง  ไว้ดังนี้

       8.1   นโยบายด้านการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

8.1.1 พัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาเพื่อขยายศักยภาพ  และมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้มีความทันสมัย

8.1.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสืบสานมรดกและวัฒนธรรมของชาติไทย  เช่น โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆในจังหวัด

8.1.3 พัฒนาบุคคลกรและชุมชน  และปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ

8.1.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนาโดยจัดให้มีแหล่งรวบรวมความรู้  เช่น  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  สนามกีฬา  ฯลฯ

 

       8.2   นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการต่อต้านยาเสพติดในจังหวัด

8.2.1 ควบคุม  ป้องกันและรณรงค์ต่อต้านแพร่ระบาดยาเสพติด ในทุกรูปแบบ

8.2.2 สนับสนุน  ส่งเสริม  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์เอกชน  ประชาชน  และผู้นำท้องถิ่น  ในการผนึกกำลังต่อสู้กับยาเสพติด  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด

 

       8.3   นโยบายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ

8.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       8.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐ

8.3.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มในการจำหน่ายสินค้า    ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  เพื่อสร้าง รายได้ให้กับท้องถิ่น

8.3.4 ฝึกอบรมวิชาชีพแก่ราษฎรให้มีการอาชีพเสริม  หรืออาชีพหลัก และแนะนำวิชาชีพให้แก่ราษฎร

8.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคม  องค์กรประชาคม  ชุมชน  หรือชุมชนต่าง ๆในการ ส่งเสริมความสามารถ  ในการดำเนินการ  โดยศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด  ร่วมทำ

8.3.6 ส่งเสริมและแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของราษฎร  สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

       8.4   นโยบายด้านสังคมการกีฬาและการท่องเที่ยว

8.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาสุขภาพร่างกายโดยการออกกำลังกาย  ตามตำบลหรือชุมชนต่าง ๆท้องถิ่นอื่น

8.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสนามกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬา

8.4.3 ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้ได้มาตรฐาน

8.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับ  หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชนและประชาชน  ในการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

8.4.5 ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ว่าง   จัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

8.4.6 วางแผนการท่องเที่ยว  ปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

8.4.7 พัฒนาคลองท่าสาร – บางปลา   และคลองซอยต่าง ๆ ให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และเป็นแหล่งอุปโภคบริโภค

 

       8.5   นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

8.5.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย  การกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

8.5.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดูแล   บำรุง  รักษา  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

8.5.3 รวมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  การพัฒนาลุ่มน้ำ   และทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่น ๆ

8.5.4 พัฒนาคลองท่าสารบางปลา  -  คลองซอยต่าง ๆ  ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

8.5.5 บำรุงรักษาและอณุรักษ์คลองท่าสาร  -  บางปลา   ให้ปราศจากมลภาวะ   เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำท่าจีน  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนครปฐม

 

       8.6   นโยบายด้านการจัดระบบบริการสาธารณะ

8.6.1 การสร้างและบำรุงรักษาทางบก  และทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

-         บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-         พัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณะ  เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการคมนาคมการขนส่ง

8.6.2 พัฒนาโดยการขุดลอกคลอง  หรือแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน

8.6.3 พัฒนาแหล่งน้ำ  เช่น  ระบบประปาผิวน้ำชนบท  บำรุงรักษาแหล่งน้ำให้ประชาชนไว้ในการอุปโภค   -  บริโภค  และเพื่อการเกษตร

8.6.4 ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง  ทบวง  กรม  ตามที่กฎหมายกำหนด

 

       8.7   นโยบายด้านทางการเมืองและการบริหาร

8.7.1 ปฏิบัติคามคำสั่ง  และนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย

8.7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

8.7.3ประสานการทำงาน  และให้ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่

8.7.4 ประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

8.7.5 ประสานงานกับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

8.7.6 สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อความโปร่งใสในระบบการทำงาน

 

       8.8   นโยบายบริหารด้านการเงิน  การคลังและงบประมาณ

8.8.1บริหารจัดการด้านการเงิน   การคลัง   และงบประมาณด้วยความโปร่งใส  และเป็น

        รูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

8.8.2 จัดรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

8.8.3 จัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารงาน  และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศที่กำหนดไว้

8.8.4 จัดสรรงบประมาณ  เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามความต้องการของประชาชน  และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอตามขอบข่ายและอำนาจเหน้าที่   ตามที่กฎหมายกำหนด

 

       8.9   นโยบายด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่

   8.9.1 ส่งเสริม   และสนับสนุนให้ข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถเพิ่มขึ้น

8.9.2 ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่  ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

8.9.3 บริหารงาน  และปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ   พนักงานและเจ้าหน้าที่ ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม  และปฏิบัติตามระเบียบ  วินัย  และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีความประพฤติและปฏิบัติดี

8.9.4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

8.9.5 ส่งเสริม  และจัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  เช่น  ด้านที่อยู่อาศัย  ฯลฯ  ตามที่ระเบียบกำหนด

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓