นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » สารจากนายก
:: สารจากนายก ::


สาร...จากใจนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

-----------------

               วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา ในวาระสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

               กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ตำบลห้วยหมอนทองเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง และที่สำคัญก็คือ พี่น้องประชาชนตำบลห้วยหมอนทองที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลห้วยหมอนทองของเรา       

                กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน   ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

(นายวัชร  ไม้ชัยมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


สาร..จากใจปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

-----------------

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองได้จัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์พวกเราชาวตำบลห้วยหมอนทองทุกคน  กระผมในฐานะพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายในการบริหารจัดการท้องถิ่นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารมาสู่กระบวนการปฏิบัติ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


               กระผมต้องขอขอบคุณประชาชนตำบลห้วยหมอนทองเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองตลอดมา ในฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนตำบลทุกคน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาตำบลห้วยหมอนทองของเรา และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ


 (นายสุเมธ  สถาณุพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓