นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » งานบริการประชาชน
:: งานบริการประชาชน ::


 บริการรับเรื่องร้องทุกข์

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้เปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน ขยะมูลฝอย การศึกษา การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการบริการของพนักงาน อบต.ฯลฯ และบริการตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์ จดหมาย หรือเว็บไซต์ของอบต.โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามให้กับท่าน หรือท่านจะใช้ช่องทางการบริการผ่านสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองทุกท่าน

*****************************************************


กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนต่อเนื่องที่ใช่ร่วมกับโรงเรือน เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้าตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงเรียน แฟลต หอพัก โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ที่ซึ่งให้ผู้อื่นอยู่อาศัย ฯลฯ

          ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ
          ค่าภาษี คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
            1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด. ) ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
            2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งประเมิน ( ภ.ร.ด.8 )
            3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบ ภ.ร.ด.8

 

การอุทธรณ์
            หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน ( ภ.ร.ด.8 )

 

อัตราโทษและค่าปรับ
            1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
            2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดระวางโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ

ประเมินให้เสียเพิ่มดังนี้
            - ภายใน 1 เดือน เพิ่ม 2..5 % ของค่าภาษี
            - ภายใน 2 เดือน เพิ่ม 5 % ของค่าภาษี
            - ภายใน 3 เดือน เพิ่ม 7..5 % ของค่าภาษี
            - ภายใน 4 เดือน เพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
            - ภายใน 4 เดือน ส่งดำเนินการตามกฎหมาย

 

ภาษีบำรุงท้องที่

            ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต อบต. ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  โดยยื่นเอกสารดังนี้
            1. สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนา น.ส.3 ก/ หรือเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น
            2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

 

อัตราภาษี
            จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

            1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
            2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนฯ

 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

            1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นให้ลดหย่อนไม่เกิน  3 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
            2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 

อัตราโทษและค่าปรับ

            1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษี
            2. ยื่นแบบรายการไม่ถูก ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
            3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
            4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย

            ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
            - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่มีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
            - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียตำกว่า 200 บาท  ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

            1. เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปียกเว้นป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี
            2. ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

 

การอุทธรณ์

            ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

อัตราโทษและค่าปรับ

            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือ หลังติดตั้งป้าย15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
            2. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
            3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 %ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
            4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000 บาท

 

*****************************************************

ผู้ขออนุญาตน้ำประปา

ผู้ขออนุญาตน้ำประปา
            1. ผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปานำเอกสารมายื่นต่อเจ้าพนักงานดังนี้
                        1.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
            2. เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสาร
            3. เอกสารครบถ้วนส่งต่อให้ส่วนการคลัง
            4. ส่วนการคลังดำเนินการให้ผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปามาทำสัญญา
            5. ชำระค่าธรรมเนียม

 

*****************************************************

ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
            1. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนำเอกสารมายื่นต่อเจ้าพนักงานดังนี้
                        1.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.3 สำเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.4 แบบแปลนก่อสร้าง 3 ชุด
                        1.5 หนังสือรับรองของผู้ใหญ่บ้าน
            กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น ต้องนำเอกสารของเจ้าของที่ดินมาด้วยดังนี้
                        1.6 สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                        1.8 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร
            2. เจ้าพนักงานตรวจสอบเอสารและแบบแปลนครบถ้วน
            3. ออกใบอนุญาต
            4. ชำระค่าธรรมเนียม

 

 

** หากมีข้อสงสัยประการใด **

กรุณาติดต่อกองคลัง อบต.ห้วยหมอนทอง

โทร.(๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓