นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ข้อมูลทั่วไป
:: ข้อมูลทั่วไป ::


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


1. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539       เป็นอบต. ขนาดกลาง      ตั้งอยู่เลขที่  84   หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหมอนทอง ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะทางห่างประมาณ  10  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ  32  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  99  กิโลเมตร


2. ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย มีพื้นที่รวม 33 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,625 ไร่

ทิศเหนือ
ตำบลรางพิกุล  อำเภอกำแพงแสน
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน

 


3. ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1
บ้านดอนขุนวิเศษ
หมู่ที่ 2
บ้านตะแบกงาม
หมู่ที่ 3
บ้านห้วยหมอนทอง
หมู่ที่ 4
บ้านดอนเฝ้า
หมู่ที่ 5
บ้านหนองตากลาน
หมู่ที่ 6
บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 7
บ้านบัวแดง
หมู่ที่ 8
บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่ 9
บ้านกำแพงแสน
หมู่ที่ 10
บ้านโคกกระถิน
หมู่ที่ 11
บ้านหนองพง
หมู่ที่ 12
บ้านยางขาคีม
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,714 คน
แยกเป็นชาย 3,834  คน หญิง 4,280   คน  
จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 1,978 หลังคาเรือน     
ความหนาแน่นของประชากร 250 คนต่อตารางกิโลเมตร
ประชากรเฉลี่ยประมาณ  5  คนต่อหลังคาเรือน


4. สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชาชนสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้
(1) การทำเกษตรกรรม พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย หน่อไม้ฝรั่ง  มะม่วง  ดอกดาวเรือง
(2) การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ไก่ สุกร จระเข้
(3) การทำธุรกิจ ได้แก่
          - ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง แยกเป็นปั๊มน้ำมันขนาดกลาง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,    หมู่ที่ 9 ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มลอย) 27 แห่ง
          - โรงงานทำปุ๋ย 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
          - โรงงานปั้นอิฐ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
          - ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง
          - ร้านค้า จำนวน 69 แห่ง   - โรงงานคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร  1   แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3


5. สภาพสังคม
(1) หน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประกอบด้วย
          - โรงเรียนวัดกำแพงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
          - โรงเรียนบ้านบัวแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
          - โรงเรียนบ้านหนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
          - โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ระดับการศึกษาสูงสุดที่โรงเรียนในพื้นที่เปิดสอน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
(2) สถาบันทางศาสนา
          - วัดกำแพงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
          - วัดหนองโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
(3) สถานที่ที่เป็นที่เคารพของประชาชน
          - ศาลเจ้าแม่ลำเจียก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9       
(4) หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมอนทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองโสน
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านกำแพงแสน    
(5) หน่วยงานทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - ที่ทำการสายตรวจตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
          - ที่ทำการกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน  
(6) การกีฬา นันทนาการและการพักผ่อน
          - ลานกีฬา 12 แห่ง   ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทั้ง 12  หมู่
          - สนามกีฬา 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนทั้ง  4  แห่ง
(7) ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ


6. การคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  มีรถประจำทางวิ่งผ่าน สายจังหวัดนครปฐม - วัดหนองโพธิ์


7. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร
          (1) โทรศัพท์สาธารณะ 36 แห่ง
          (2) อินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง
          (3) อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4 แห่ง
          (4) ร้ายอินเตอร์เน็ต  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9


8. การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือน


9. แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
          (1) คลองท่าสาร – บางปลา      (3) คลองรางแขม
          (2) ลำห้วยหมอนทอง


10. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          (1) ประปาหมู่บ้าน จำนวน 38 แห่ง
          (2) คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
          (3) คลองชลประทานย่อย (คลองซอย) จำนวน 10 สาย


11. ศักยภาพของท้องถิ่น                                                                       

11.1 ฝ่ายการเมือง จำนวน 28 คน ประกอบด้วย
          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
จำนวน  4 คน
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
จำนวน 24 คน
11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
จำนวน 26 คน
          พนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 17 คน
          ลูกจ้างประจำ
จำนวน  1   คน
          พนักงานจ้าง
จำนวน  12 คน

 


12. สถานภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2554  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
มีรายรับในปี  พ.ศ. 2554  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
24,821,348.75 บาท
แยกเป็น   รายได้ที่จัดเก็บเอง เป็นเงิน
2,118,718.83 บาท
รายได้ราชการจัดเก็บให้
14,876,421.92 บาท
เงินอุดหนุนถ่ายโอนภารกิจ
7,826,208.00 บาท
ในส่วนของรายจ่ายตามงบประมาณปีพ.ศ. 2554   เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
19,886,042.65 บาท
แยกเป็น    รายจ่ายจากรายได้
17,181,680.92 บาท
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนถ่ายโอนภารกิจ
2,704,361.73 บาท
(  ณ  วันที่   30  กันยายน  2554  )

 


13. มวลชนจัดตั้งและการรวมกลุ่มของประชาชน

(1) ประชาคมตำบลห้วยหมอนทอง
จำนวน 1  กลุ่ม
(2) ประชาคมประจำหมู่บ้าน                                                                          
จำนวน 12  หมู่บ้าน
(3) คณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                          
จำนวน 12  หมู่บ้าน
(4) ลูกเสือชาวบ้าน
จำนวน 120 คน
(5) กลุ่มสตรีแม่บ้าน
จำนวน 200 คน
(6) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จำนวน 75 คน
(7) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
จำนวน 120 คน
(8) กองทุนหมู่บ้าน
จำนวน 12 หมู่บ้าน
(9) อาสาสมัครตำรวจ
จำนวน 10 คน
(10) กลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP)
จำนวน 3 กลุ่ม
ได้แก่  กลุ่มกระเจี๊ยบเขียว
กลุ่มกล้วยกรอบทอง
กลุ่มเตาซุปเปอร์อั้งโล่
เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓