นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๑ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » สถานะทางการเงินการคลัง
 1. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 

 2. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

 3. »  ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 4. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 

 5. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 6. »  แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 7. »  งบแสดงฐานะการเงิน 2561 

 8. »  รายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ อปท.1) 

 9. »  รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 10. »  รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558 

 11. »  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 

 12. »  สถิติการคลัง ๒๕๕๗ 

 13. »  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

 14. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 15. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 16. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 


หน้า :: 1

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓