นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » สถานะทางการเงินการคลัง
 1. »  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 2. »  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 3. »  รายงานการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) ประจำปี 2565 

 4. »  รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 5. »  รายงานการเงินตามมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 6. »  งบแสดงการผลการดำเนินงานรายไตรมาส งวดไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 7. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 

 8. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 9. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 

 10. »  งบแสดงการผลการดำเนินงานรายไตรมาส งวดไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 11. »  ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

 12. »  ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

 13. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 

 14. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 

 15. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

 16. »  ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 17. »  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 

 18. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 19. »  แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 20. »  งบแสดงฐานะการเงิน 2561 


หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓