นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » สถานะทางการเงินการคลัง
  1. »  งบแสดงฐานะการเงิน 2561 

  2. »  รายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ อปท.1) 

  3. »  รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

  4. »  รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558 

  5. »  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 

  6. »  สถิติการคลัง ๒๕๕๗ 

  7. »  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

  8. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

  9. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

  10. »  แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 


หน้า :: 1

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓