นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๑๙ คน
กำลังออนไลน์ ๑๘ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 

 2. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 3. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 

 4. »  แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 5. »  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 6. »  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 7. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 8. »  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 9. »  แผนพัฒนาสุขภาพปี 62 

 10. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  

 11. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 

 12. »  สรุปรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62-มีนาคม 2563) 

 13. »  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ 

 14. »  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน ประจำปี .๒๕๖๓ 

 15. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 16. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 17. »  สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563 

 18. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 

 19. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 

 20. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓