นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๓๗๗ คน
กำลังออนไลน์ ๑๕ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม เลขที่ 398/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 2. »  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เลขที่ 392/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 3. »  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เลขที่ 365/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 4. »  คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด เลขที่ 391/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 5. »  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คำสั่งเลขที่ 539/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 6. »  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง คำสั่งเลขที่ 537/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 7. »  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คำสั่ง ที่ 538/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 8. »  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คำสั่งที่ 536/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 9. »  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ คำสั่งที่ 147/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 

 10. »  ลานกีฬา/สนามกีฬา 

 11. »  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2563 

 12. »  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2563 

 13. »  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 14. »  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 15. »  ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ 

 16. »  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

 17. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 18. »  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 19. »  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 

 20. »  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓