นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๕ คน
กำลังออนไลน์ ๑o คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

 2. »  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อกนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 

 3. »  ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี 

 4. »  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 

 5. »  หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีหลัง 

 6. »  5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 

 7. »  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 

 8. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 

 9. »  คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 10. »  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 11. »  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 12. »  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 

 13. »  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง รอบ 6 เดือน  

 14. »  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 15. »  คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 16. »  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 17. »  สรุปจำนวนผู้มารับริการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 

 18. »  นฐ0518ว3970มาตรฐานด้านสุขอนามัยSPA-ผู้ประกอบการ 

 19. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 20. »   


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 หน้าถัดไป »

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓