นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๙o คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  ผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 2. »  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1-4) 

 3. »  ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 4. »  ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 5. »  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 7. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 8. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 9. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 10. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 11. »  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 12. »  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาซื้อขาย) ประจำปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน 

 13. »  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้างทั่วไป) ประจำปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน 

 14. »  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ประจำปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน 

 15. »  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ) ประจำปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน 

 16. »  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งจ้าง) ประจำปี 2561 (ในรอบ 12 เดือน 

 17. »  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 

 18. »  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต 

 19. »  แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 

 20. »  ผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 


หน้า :: 1 2 3 4 5 6

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓