นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๑ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 2. »  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 

 3. »  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 4. »  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

 5. »  เอกสารรับสมัคร เพิ่มเติม ผนวก ข 

 6. »  เอกสารรับสมัคร เพิ่มเติม ผนวก ก 

 7. »  ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 8. »  รายงานผลประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 9. »  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์61 

 10. »  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์61 

 11. »  มาตรฐการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 12. »  กำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 13. »  สรุปจำนวนผุ้มารับบริการประเภทงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 14. »  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 15. »  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 16. »  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. พ.ศ.2560 

 17. »  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 18. »  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 19. »  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 20. »  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 


หน้า :: 1 2 3 4 5

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓