นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๖๑ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 

 2. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 

 3. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่องประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 

 4. »   

 5. »   

 6. »  ประกาศยกเลิกกิจกรรมวันเด็ก2564 

 7. »  ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี พ.ศ.2563 

 8. »  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปี 2563 

 9. »  ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

 10. »   

 11. »   

 12. »  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 

 13. »  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 

 14. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 15. »  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 

 16. »  แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 17. »  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 18. »  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 19. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 20. »  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓