นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๑๑๘ คน
กำลังออนไลน์ ๑๒ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. »  มาตรฐการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 2. »  กำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 3. »  สรุปจำนวนผุ้มารับบริการประเภทงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 4. »  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 5. »  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 6. »  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. พ.ศ.2560 

 7. »  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 8. »  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 9. »  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

 10. »  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 11. »  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 12. »  รายงานสรุปผลร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 

 13. »  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

 14. »  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2561  

 15. »  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 

 16. »  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 

 17. »  ประกาศรายชื่อ 

 18. »  ประกาศ 

 19. »  โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561 

 20. »   


หน้า :: 1 2 3 4

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓