นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๔๔ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » แผนพัฒนาตำบล
 1. »  ประกาศขอบเขตโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่4และหมู่ที่7 

 2. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) 

 3. »  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) 

 4. »  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564) 

 5. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) 

 6. »  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 7. »  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 8. »  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 9. »  แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 10. »  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 11. »  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

 12. »  ประกาศอนุมัติใช้แผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 13. »  ประกาศแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

 14. »  ประกาศอนุมัติใช้แผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 15. »  ประกาศอนุมัติใช้แผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

 16. »  ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 17. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 18. »  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง อนุมัติใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 19. »  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 20. »  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 


หน้า :: 1 2

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓