นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๖ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)
หน้าหลัก » อัลบั้มภาพกิจกรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมระดับตำบล

การมีส่วนร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2564

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอกำแพงแสน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2564

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน ปี 2564

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการสานตระกร้าพลาสติก ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 63

แจกทราบอะเบท ปี 2563

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนาประจำปี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

กิจกรรมเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ

กิจกรรมให้ความรู้กับ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมป้องกันโควิด19

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

กิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตระกร้าพลาสติก ปี 2562

กิจกรรมฝึกอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการทำขนมทองเอก เสน่ห์จันทร์ และดาราทอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ พ.ศ.2561

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมต้มขาว ขนมต้มแดง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำบายศรีปากชาม

กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำริบบิ้นพวงมาลัย

กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำริบบิ้นพวงมาลัย

อบรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำยำรสเด็ด ทำอะไรขายก็อร่อย

หน้า :: 1 2 3

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓