นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓๓ คน
กำลังออนไลน์ ๑๑ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนตำบลในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่  21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การนำนโยบายNo Gift Policyไปสู่การปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยขอขยายปี 2565 และกำหนดมาตรการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โดยได้จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง โดย นางสาวศศิกาญจน์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓