นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๒๓o คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมระดับตำบล
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมระดับตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประชาคมหมู่บ้าน

และประชาชนทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อทบทวนและปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมปัญหา และข้อมูลความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565  ณ อาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓