นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๙๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

     โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในโรงเรียน และจัดซื้อถังขยะแยกประเภทตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์เพื่อ

     1. เพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ

     2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

     3. เพื่อให้มีถังขยะแยกประเภทที่ได้มาตรฐานไว้รองรับขยะในสถานที่สาธารณะ

     4. เพื่อตั้งถังขยะอินทรีย์ไว้ที่จุดรวมของหมู่บ้านแต่ละแห่ง เพื่อความสะดวกในกรณีที่ไม่มีสถานที่ในการดำเนินการวางถังหรือไม่สะดวกในการดำเนินการทำถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) ในครัวเรือนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

     เด็กนักเรียนทั้ง 4 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยหมอนทอง


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓