นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

 กองทุนยุติธรรมมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับการบริการจากรัฐอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมของกองทุนยุติธรรม เพื่อทำให้ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการบริการจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อย่างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีคุณภาพ 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓