นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๕ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหมอนทอง (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

งานส่งเสริมการศึกษาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหมอนทอง (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓